Historie a poslání

Historie a poslání flexotiskové odborné skupiny pro Českou a Slovenskou republiku.

Impulsy a podněty k založení odborné skupiny pro flexotisk přicházely v devadesátých letech minulého století z mnoha stran. Dynamický rozvoj flexotisku ve světě byl a je na trvalém vzestupu a někteří významní uživatelé flexotisku v Čechách a na Slovensku se stávali členy mezinárodní asociace IFTA (International Flexographic Technical Association), nebo její pobočky DFTA v Německu.

Odborné skupiny v tiskových technikách a v obalové technice působily v té době v rámci Společnosti tisku (odborné skupiny pro hlubotisk, ofset a sítotisk), i v rámci Společnosti papíru a celulózy (odborné skupiny pro zpracování papíru a lepenky na obaly).

Na společné valné hromadě těchto společností dne 29. 4. 1993 byl schválen návrh na zřízení odborné skupiny pro flexotisk. Valná hromada pověřila Ing. Josefa Macháně, odborného poradce pro obalové tiskové techniky a Dr. Petra Peřinku, zástupce ředitele Střední průmyslové školy grafické v Praze, aby připravili ve spolupráci se sekretariáty obou společností založení odborné skupiny.

Byla připravena jednání s významnými uživateli flexotisku, kteří nebyli členy Společnosti tisku a Společnosti papíru a to s reprezentanty podniků Kovohutě Břidličná (flexotisk pro potisk hliníkových fólií), Chemosvit Svit, Granitol Moravský Beroun, Fatra Napajedla a dalšími v oboru potisku fólií, plastů a s reprezentanty výrobců tiskových forem DuPont, BASF a ASAHI i s asociací SYBA-Packzentrum, která sdružovala výrobce obalů ze všech druhů materiálů.
Na základě pozitivních výsledků jednání rozeslal sekretariát Společnosti tisku dne 26. 10. 1993 informaci pro všechny uživatele flexotisku v České a Slovenské republice obsahující návrh na zřízení odborné skupiny pro flexotisk. Návrh také uváděl hlavní programové body, jimiž by se měla činnost odborných skupin pro flexotisk řídit. Dne 17. 11. 1993 byla uspořádána ustavující schůze, na které byla odborná skupina ustavena.

Program odborné skupiny byl schválen podle návrhu, se kterým byly ve zmíněné informaci seznámeni všichni uživatelé flexotisku v České a Slovenské republice. Návrh měl čtyři základní body:

 • Zajistit napojení na evropskou organizaci flexotisku EFTA a její dceřinnou organizaci pro německy hovořící země DFTA a získávat od ní nejaktuálnější technické informace. Získané informace podle požadavku členů poskytovat uživatelům flexotisku.
 • Organizovat odborné konference s určitým tématickým zaměřením za účasti zahraničních odborníků a firem.
 • Organizovat krátkodobé odborné kurzy v oboru flexotisku (ve spolupráci s SPŠG Praha a později s katedrou polygrafie Univerzity Pardubice).
 • Připravit podmínky pro duální systém učňovské výuky flexotisku a mistrovské zkoušky v tomto oboru.

Tímto nosným programem se CFTA řídí dodnes a úspěšně ho také realizuje s výjimkou posledního bodu z důvodu neustále probíhajících reforem školství v České republice a na Slovensku.

Již na ustavující schůzi byl stanoven bohatý program aktivit odborné skupiny v roce 1994 a to dvě odborné konference v květnu a září a první mezinárodní konference dne 2. 11. 1994 v rámci mezinárodní výstavy P+P v Praze za účasti významných představitelů DFTA a zástupců evropských flexotiskových firem.

Dne 4. 11. 1996 se konalo shromáždění evropských FTA ve Stuttgartu, kde byla naše CFTA přijata jako první z postsocialistických zemí. Na tomto shromáždění přednesl referát Ing. Macháň o aktivitách CFTA České a Slovenské republiky za období tehdy tříleté činnosti (7 konferencí, 4 kurzy CFTA, zpracování a schválení osnov pro učební obor). Aktivity byly hodnoceny velice pozitivně. Tím se CFTA pro Českou republiku a Slovensko zařadila na úroveň ostatních evropských asociací flexotisku.

V současné době CFTA úzce spolupracuje s katedrou polygrafie Univerzity v Pardubicích, kam také umístila pro výuku zařízení na výrobu fotopolymerních štočků, které pro tento účel zakoupila ve spolupráci se sponzory z řad uživatelů flexotisku.

Za dobu svého působení uskutečnila CFTA tyto odborné akce:

 • odborné konference
 • mezinárodní konference – s tématy „Vývojové trendy ve flexotisku“
 • doprovodný program k veletrhu EMBAX PRINT 96 s tématem „Ekologie flexotisku“
 • mezinárodní odborné semináře s tématy:
  • předtisková příprava
  • flexotiskové stroje
  • používání návleků
  • rastrové válce
  • potiskované materiály
  • tiskové formy a jejich montáž
  • flexotiskové barvy
 • členské schůze v rámci veletrhu POLYGRAF
 • seminární kurzy pro podnikové manažery
 • seminární kurzy pro techniky a strojmistry
 • seminární základní kurzy flexotisku
 • seminární kurzy – Potiskování vlnité lepenky flexotiskem

CFTA bude nadále pokračovat v odborných aktivitách a prohlubovat svou činnost na základě požadavků uživatelů flexotisku v České a Slovenské republice ve spolupráci s ostatními evropskými FTA.

 
 

© Copyright CFTA - Flexotisková odborná skupina pro Českou a Slovenskou republiku 2024
Vytvořila WEBRYBA.CZ